اسپورت، لیست دقایق بازی بازیکنان بارسلونا را در این فصل منتشر کرده که بر این اساس مارک آندره ترشتگن رکورددار بازی در این فصل است.


بازیکنان بارسلونا در این فصل چند دقیقه بازی کرده اند؟